Presunúť hore

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1) Reklamovať je možné tovar zakúpený od predávajúceho a ktorý je vo vlastníctve kupujúceho.2) V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo od predávajúceho na kupujúceho, kupujúci
si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu vybaviť až po uhradení celej kúpnej ceny v zmysle §
151 Občianskeho zákonníka.

3) Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené
inak. Na potravinárske výrobky sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba, ktorá je uvedená
na každom výrobku. Minimálna trvanlivosť potravinárskych výrobkov, ktoré sú zasielané
je minimálne 3 mesiace, s výnimkou dopredajových produktov za akciové ceny u ktorých
je v e-shope zverejnený dátum spotreby. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru
od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci
osobne v deň jeho prevzatia.

4) Obchodní partneri (firma s uvedeným IČO) berú na vedomie, že sa na nich nevzťahujú
podmienky záruky pre spotrebiteľov ale sú upravené Obchodným zákonníkom a záručná doba je
12 mesiacov.

5) Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode, v prípade použitého tovaru 12
mesiacov.

6) Zákazník nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré už bola poskytnutá zľava a o ktorých ho
predávajúci informoval pri predaji predmetného tovaru.

7) Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení
závady.

8) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorého vady zavinili
predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

9) Právo na záruku zaniká v prípade, že:
a) k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode
na používanie,
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými
a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými
zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením
záručných podmienok.

 

10) Zo záruky sú vyňaté vady spôsobené v priamej súvislosti so živelnou pohromou.

11) Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním
tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

12) Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu uvedenú v čl. 10 ods. 16, tovar zaslaný
na dobierku nebude prevzatý. Tovar je možné odovzdať aj osobne na odberných miestach
uvedených v sekcii kontakty počas otváracích hodín. Tovar je potrebné zabaliť tak, aby počas
prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako
poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame
priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamácie uplatnené elektronickou formou
(prostredníctvom e-mailu) nie sú akceptované.

13) Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie
tovaru. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu. Ak nie je
možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s
dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

14) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného
konania. V prípade reklamácie na odbernom mieste môže predávajúci vybaviť reklamáciu ihneď. V
odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr
do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie
vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj
neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a
bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

15) Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas.
O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto
opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú
neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má
kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí),
c) v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má
spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát
opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu,
d) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním
reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou
na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

16) Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je
potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť,
odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom
kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený. Pokyny pri preberaní tovaru: V prípade zistenia
viditeľného poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená zásielka, štrngot skla pri

potrasení balíka, atď.), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený, kupujúci neprevezme zásielku od
doručovateľa ale na mieste spíše s kuriérom škodový zápis a oznámi túto udalosť bezodkladne
predajcovi na +421 915 490 137. V prípade zistenia poškodenia dodaného tovaru po otvorení zásielky
v neprítomnosti kuriéra je nutné bezodkladne reklamovať poškodenie najneskôr do 24hod od
dodania zásielky priamo u dopravcu a kontaktovať predajcu na +421 915 490 137 na doriešenie
náhrady. Z praktického hľadiska je vhodné urobiť fotografický záznam poistnej udalosti pre
zrýchlený priebeh vybavenia reklamácie. Pri vybavovaní reklamácie u prepravcu je nápomocná aj
fotografia balíky, v ktorom Vám objednávka bola doručená.

17) Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných
podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho
upozornenie kupujúceho.

18) Reklamácie sú vybavované na adrese prevádzkovateľa: GASTROVIA group s.r.o. Mládežnícka 2101/36, Považská Bystrica, tel.: +421 915 490 137, e-mail: gastrovia@gastrovia.sk

 

NA STIAHNUTIE:

Reklamačný formulár nájdete tu (PDF súbor).
Formulár na odstúpenie od zmluvy, pre vrátenie alebo výmenu tovaru, nájdete tu (PDF súbor).